Անգլերեն

Complete the sentences with the past progressive.
1. The girls were playing (play) cards.
2. Greg was looking (look) for his wallet.
3. Mr Miller was not washing (not wash) his car.
4. Susan was doing (do) her homework.
5. They were not playing (not play) football yesterday afternoon.
6. I was waiting (wait) for her in the park.
7. Carol and I were having (have) dinner when he arrived.
8. We were playing (play) the guitar when she entered.
9. Tom was not swimming (not swim) in the pool.
10. The boys were cycling (cycle) home from school.
11. She was working (work) in her office.
12. I was not learning (not learn) the new words.
13. Ann was lying (lie) on the beach.
14. We were sitting (sit) on the bench for a long time.
15. He was phoning (phone) his aunt.

Write down the past progressive of the verbs in brackets.
1. We were writing (write) the essay together.
2. Frank was preparing (prepare) breakfast.
3. Mrs Summers was not listening (not listen) to him.
4. Daniel was doing (do) the shopping.
5. They were not reading (not read) the book.
6. I was having (have) a shower.
7. He was not watching (not watch) TV.
8. We were swimming (swim) in the sea.
9. Tom and I were visiting (vist) the castle.
10. The sun was shining (shine).
11. She was cleaning (clean) the windows.
12. I was showing (show) them most of the sights.
13. Ann was not taking (not take) a lot of photos.
14. We were playing (play) voleyball on the beach.
15. They were talking (talk) to their neighbours.

Use the past progressive to complete the sentences.
1. They were playing cards. (play)
2. I was sweeping the floor. (sweep)
3. Sam was reading the newspaper. (read)
4. A lot of children were waiting at the station. (wait)
5. Mum was working in her office. (work)
6. He was walking to school. (walk)
7. When they looked at her, she was smiling. (smile)
8. We were playing outside when it started to rain. (play)
9. The boys were watching their favourite TV series. (watch)
10. I was working yesterday afternoon. (work)
11. Tim and Maggie were sitting in the sun. (sit)
12. Were you swimming in the sea? (you swim)
13. They were decorating their house. (decorate)
14. Nora was handing out leaflets. (hand out)
15. Was he relaxing on the beach? (he relax)

northern-the north part
hemisphere-half
solstice-sunrise

Հայրենագիտություն

Կանադայի Ամանորը

Կանադայի Հիմնական Սուրբ Ծննդյան կերակուրը հաճախ տապակած հնդկահավը բանջարեղենով և «բոլոր զարդարանքներով» կարտոֆիլի պյուրեով և բանջարեղենով է: Ավանդական սիրված Սուրբ Ծննդյան աղանդերը ներառում են Սուրբ Ծննդյան / սալորի պուդինգներ և աղացած տտիպեր: Ամանորյա կոտրիչները շատ տարածված են նաև Կանադայում:բողոցները զարդառվում են մեծ զարդարանգներով։

Մաթեմատիկա իկնասդուկում

Ամփոփիչ թեստ
5-րդ դասարանի սովորողների համար
* Պարտադիր
Անուն Ազգանուն *
Սինթիա Թորոսեան
Ո՞ր դասարանում եք սովորում *
5.2 դասարան
1)Քանի կող, գագաթ և նիստ ունի ուղղանկյունանիստը։
1 միավոր
6 կող,8 գագաթ
2)Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 3սմ,4սմ, 5սմ։ Հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը։ Գրել միայն թվային արժեքը։
1 միավոր
60
3)Հաշվել 4դմ կող ունեցող խորանարդի ծավալը։ Գրել միայն թվային արժեքը։
1 միավոր
64
4)Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 2*06 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 3-ի։
1 միավոր
2106
5)Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 3*15 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 9-ի։
1 միավոր
3115
6)Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 89152* թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 4-ի։
1 միավոր
891528
7)Գտեք 75 և 5 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ (75,5)
1 միավոր
5
8)Գտեք 4 և 1024 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․ [4,1024]
1 միավոր
4 ,1024
9)Գտեք 18 և 24 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ (18,24)
1 միավոր
6
10)Գտեք 18 և 12 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: [12,18]
1 միավոր
12,18
11)Գտիր 8569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
1 միավոր
89.69
12)Առնվազն քանի՞ մետր պաստառ պետք է լինի մեկ գլանափաթեթում, որպեսզի հնարավոր լինի այն առանց մնացորդի օգտագործել և՛ 2 մ, և՛ 3 մ բարձրությամբ պատեր պաստառապատելու համար։
1 միավոր
2.3 մ
13) Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքված մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պետք է կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակով մեծահասակներ և հավասար քանակով երեխաներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 36 մեծահասակներից և 54 երեխաներից։
1 միավոր
1 խումբ

Հայրենագիտություն

Վայոց ձորի մարզ, մարզի կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միավոր Հայաստանի կենտրոնական մասում։ Սահմանակից է հյուսիսում Գեղարքունիքի, հյուսիս-արևելքում՝ Արարատի, հարավում՝ Սյունիքի մարզերին, արևելքում՝ Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանին, արևմուտքում՝ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը: Ունի 2308 կմ2 մակերես՝ զբաղեցնելով Հայաստանի տարածքի 7.8 %-ը: Այն ընդգրկում է 3 քաղաքային համայնքներ, 29 գյուղական համայնքներ, 52 գյուղական բնակավայրեր: Մարզկենտրոնն է Եղեգնաձոր քաղաքը։

Վայոց ձոր
Քարտեզ
դիրքը Հայաստանում
դիրքը Հայաստանում
Կառավարություն
Մարզկենտրոն
Եղեգնաձոր
Մարզպետ
Մարզի կազմավորման թիվը՝
ապրիլի 12, 1995[1]
Քաղաքային համայնքների թիվ
3[1]
ՎիՃակագրություն
Տարածք
– Ընդհանուր

2,308 կմ²
Բնակչություն
– խտություն

55 800
Հապավումներ
– Փոստային ինդեքս
– ISO 3166-2
– FIPS 10-4

3601–3810
AM-VD
Վայոց ձորը բնակեցված է եղել դեռևս քարե դարից, առանց ընդհատումների։ Վարդան աշխարհագիրը այն անվանել է Եղեգյաց ձոր։ Նախախորհրդային շրջանում կոչվել է Դարալագյազ, իսկ խորհրդային շրջանում՝ Եղեգնաձորի և Ազիզբեկովի շրջաններ, որոնց ռ ձևավորվել է ներկայիս Վայոց ձորի տարածքը։

Մաթեմատիկա

Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
2 և 18
6 և 15
24 և 3
240 և 80
7 և 8
25 և 50
4 և 5
3 և 11
5 և 12
12 և 15
16 և 10
Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
15 և 18
24 և 12
180 և 6
24 և 8
25 և 100
3 և 7
5 և 11
12 և 18
15 և 35
Սիրելի սովորող, այժմ ինքդ կազմիր նմանատիպ առաջադրանքներ ու լուծիր։

Անգլերեն

Put on sunscreen.   Did you put on sunscreem?     yes ,I did

Take off your sandales.   Did you take off your sandals?    no, I didn’t

Turn off the radio.     Did you turn off the radio?   no, I didn’t

Turn in my homework.    Did you turn in your homework?    yes,I did

Turn up the heat.    Did you turn up the heat?    yes,I did

Turn down  the music.    Did you turn down the music?   no I didn’t

Clean up the room.       Did you clean your room?  yes,I did

Turn down the music.    Did you turn down the music.     no,I didn’t

Yesterday,I left for school and forgot to turn off the heat.Then when I went back home from school when I opened the door the hot heat went away from the house.Then we dicided to turn on turn cold heat so that we could get cooled.But then we turn the haet back on because it was too cold. And then we sleped warm.

 

Մաթեմատիկա

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 2 և 18-(2,18):18
 • 6 և 15    6-6,12,18,24,30        15-15,30      (6,15):30
 • 24 և 3   (24,3):24
 • 240 և 80  (240,80):240
 • 7 և 8    (7,8):56
 • 25 և 50   (25,50):50
 • 4 և 5  (4,5):20
 • 3  և 11   (
 • 5 և 12
 • 12 և 15
 • 16 և 10
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 15 և 18
 • 24 և 12
 • 180 և 6
 • 24 և 8
 • 25 և 100
 • 3 և 7
 • 5  և 11
 • 12 և 18
 • 15 և 35
 • Սիրելի սովորող, այժմ ինքդ կազմիր նմանատիպ առաջադրանքներ ու լուծիր։